Web - библиотека BRONZA - LIB

  главная     каталог      написать отзыв

Тесленко Д.Л. До питання про регіональні особливості ямних пам'яток СтеповоЇ УкраЇни // Етнічна історія та культура населення Степу та Лісостепу ЄвразіЇ (від кам'яного віку по раннє середньовіччя: Матеріали міжнародноЇ археологічноЇ конференціЇ. - Дніпропетровськ, 1999. - С.66 - 68.
           Дослідження ямних пам'яток СтеповоЇ УкраЇни, які виконувалися упро-довж 80 - 90х років із залученням значних за обсягом масивів поховань та вико-ристанням сучасних методів Їх аналізу, поставили під сумнів доцільність виділен-ня у межах ямноЇ культури (далі ЯК) окремих локальних варіантів. Підставою для цього постають результати аналізів, які виявили значну відмінність між пам'-ятками, що традиційно поєднувалися у межах певних локальних варіантів та Їх більшу схожість з масивами поховань інших локальних варіантів.
           Натомість М.О. Ричковим виділяються два основних масиви ямних пам'-яток: Правобережний, у якому поєднуються поховання дніпропетровськоЇ, ін-гульскоЇ, правобережноЇ та лівобережноЇ південнобузських та одеськоЇ груп; та Лівобережний, до якого увійшли молочанська, південно-херсонська, північно-кримська, софіЇвська, та група херсонського Лівобережжя Дніпра [Рычков, 1990.С.115-117]. Відмінність між цими двома масивами пам'яток пояснюється дос-лідником відмінністю етнічних процесів на право - та лівобережжі, а Дніпро, у та-кому випадку, постає певним кордоном між двома масивами етнічно близького населення [Рычков, 1990.С.158].
           При побудові хронологічноЇ класифікаціЇ ямних пам'яток СтеповоЇ УкраЇ-ни А.В. Ніколовою були залучені до аналізу поховання 12 територіальних груп. На думку дослідниці слід виділяти три напрямки в орієнтаціЇ зв'язків між окрес-леними групами, які пов'язані зі щляхами просування носіЇв ЯК до украЇнських степів. Перший репрезентований пам'ятками лугансько-донецькоЇ, орільсько-са-марськоЇ, запорізьких лівобережноЇ та правобережноЇ, нікопольськоЇ та одесь-коЇ груп; другий - лугансько-донецькою, молочанською, запорізькою лівобереж-ною, каховською та далі униз по Дніпру до Степового Криму; третій - усі нижньо-дніпровські пам'ятки як на правому, так і на лівому березі Дніпра, а також межи-річчя Інгулу та Південного Бугу. Причому одним з факторів, який впливає на схожість та відмінності між пам'ятками різних регіонів України є хронологічний [Николова, 1992.С.7-8.].
           Нами, при визначенні місця поховань Дніпровського Надпоріжжя та Пра-вобережного Предстепу серед пам'яток ЯК УкраЇни, також було проведено порів-няльний аналіз. Його результати дозволяють вважати, що пам'ятки згаданоЇ тери-торіЇ найбільш схожі з пам'ятками лугансько-донецькій, орільсько-самарський, запорізький, дніпропетровський та одеський; другий - молочанський, північно-кримський, південно-херсонський та, певною мірою, миколаЇвський регіони.
           Однак, цей висновок грунтується в першу чергу на даних поховального обряду ямних племен СтеповоЇ УкраЇни. Втім, певні відмінності між масивами спостерігаються С. 67. й за інвентарем. Вони, зрозуміло, не торкаються виробів з металу та кремню внаслідок панування на той час єдиних стандартів та техноло-гій виготовлення речей з цих матеріалів. Проте, досить істотні відмінності помітні у керамічному комплексі. Тут пошлемося на дослідження ямноЇ кераміки А.В. Ніко-ловою, результати якого свідчать про розподіл провідних керамічних типів між пам'ятками північноЇ та південноЇ частини степовоЇ зони [Ніколова, Мамчич, 1997. С.110,112].
           Нерівномірно зустрічаються у пам'ятках окреслених масивів й такі специ-фічні вироби як молоточкоподібні шпильки. Наприклад, згідно класифікаціЇ Л.Г. КовальовоЇ, у північностеповій смузі зустрічаються шпильки лише чотирьох з се-ми типів, при наявності шпильок усіх типів на Півдні УкраЇни. Причому дослідни-цею фіксується розповсюдження деяких різновидів молоточкоподібних шпильок з півдня на північ [Ковалева Л.Г., 1991.С.32, 34].
           Нарешті, відмінності в антропологічному складі ямного населення Степо-воЇ УкраЇни також простежуються по лініЇ північ - південь [Круц, 1997. С.381].
           Не важко помітити, що територіально окреслені масиви поховальних пам'-яток ЯК співпадають з північностеповою та південностеповою, згідно Геренчуку [Геренчук, 1964], природно-ландшафтними зонами, тобто, у межах степовоЇ зони УкраЇни можна виділити два основних масиви ямних пам'яток - північностеповий та південностеповий, розбіжності між якими спостерігаються як за рисами похо-вального обряду, так і за інвентарем, а також антропологічними даними.
           В чому причини відмінностей між окресленими масивами ямних пам'яток?
           Значна відстань між південним та північним кордонами степовоЇ зони, а також неоднакові умови зволоження призвели до формування рослинності від-мінного флористичного складу. Відтак, "... степь обычно подразделяется на два типа: северную разнотравно-типчаково- ковыльную и южную ковыльную и тип-чаково-ковыльную" [Атлас почв…, 1979.С.11], причому південний степ є ксеро-фітним різновидом типчинно-ковилового степу, для якого характерний обрідний травостій [Атлас почв…, 1979.С.12]. Відмінність рослинного покриву північноЇ та південноЇ частин степовоЇ зони обумовила відмінності у кількості біомаси степу, що, враховуючи характер економіки давньоямних племен, визнало і напрямок скотарства.
           Найбільш вдалою спробою реконструкціЇ господарства ямних племен за-лишаються праці В.П. Шилова [Шилов, 1975; 1975а. С.59-91]. Для територіЇ ме-жиріччя Дніпра та Дону III - початку II тис. До н. е. дослідником виділялися три провідних моделі скотарства: спеціалізоване осіле конярство північних заплав степу та лісостепу, господарство осілих скотарів, які розводили головним чином велику рогату худобу у заплавах Дніпра та Дону, та рухливе вівчарство відкри-тих степів [Шилов, 1975.С.14].
           Певна специфіка спостерігається у Північно-Західному Причорноморя'Ї. Так, В.Г. Кушнір вважає, що пізньоямному населенню (буджацька культура), гос-подарство якого базувалося, на думку автора, на розведенні дрібноЇ рогатоЇ ху-доби, були властиві сезонні міграціЇ - весною - на північ, до лісостепу, а восени - на південь [Кушнір, 1999.С. 134]. На яких саме археологічних матеріалах грун-тується таке положення автора не зовсім зрозуміло, але близькість кордонів при-родно-ландшафтних зон у цьому регіоні робить подібну модель рухливого скотар-ства цілком імовірною.
           Існування відмінних моделей спеціалізованого скотарства ямних племен степовоЇ УкраЇни підтверджується дослідженнями І.Ф. КовальовоЇ, яка визначає наявність спеціалізованого рухливого скотарства з домінантою великоЇ рогатоЇ худоби у ямних племен Орільсько-Самарського межиріччя [Ковалева И.Ф., 1987.С.26], та А.О. Щепінського, на думку якого, економіка носіЇв ЯК Північного Криму була спрямована на С.68. розведення дрібноЇ рогатоЇ худоби, насамперед вівці [Щепинский, Черепанова, 1969.С.48].
           Загалом, висновки В.П. Шилова поділяють й автори узагальнюючих ви-дань з археологіЇ УкраЇни - О.Г. Шапошнікова (Археология Украинской ССР) та Ю.Я. Рассамакін (Давня історія УкраЇни). Додамо, що обидва автори відзначають досить питому вагу землеробства в економіці ямних племен [Шапошникова, 1985.С.350; Рассамакін, 1997.С.324-325] при загальній домінанті скотарства. В той же час з'ясувати який саме тип скотарства існував за часів ЯК у населення Степів - відгінний, перегінний чи стійлово-вигінний, згідно типологіЇ запропонова-ноЇ К.П. Бунятян [Бунятян, 1994.С.97. Табл.2], - досить важко. Однак, навряд чи помилковим буде припущення щодо більш мобільного характеру скотарства у племен півдня степовоЇ зони з набагато менше розвинутою гідромережею, особ-ливо тієЇ смуги, яка підпадає під характеристики напівпустелі. На користь цього повинні свідчити й розбіжності у видовому складі стада, адже дрібна рогата худо-ба здатна пересуватися на значно більші відстані, ніж велика.
           Таким чином, спираючись на дослідження етнографів [Левин, Чебоксаров, 1946; Балакин, 1985; Чебоксаров, Чебоксарова, 1985; Алексеев, Першиц, 1990], з вищесказаного можна зробити висновок: населення, що залишило ямні пам'ят-ки у степовій зоні УкраЇни репрезентує два господарсько-культурні типи - рухли-вих напівкочових (кочових?) скотарів південно-степовоЇ зони і зони напівпу-стель, та пастухів-землеробів північно-степовоЇ зони.
           Інша теза - що кожен етнос, щонайменше у період свого формування, складається з економічно пов'язаних між собою колективів, а власна територія є обов'язковою умовою формування будь-якого етносу [Чебоксаров, Чебоксарова, 1985], - примушує торкнутися питання про походження носіЇв ЯК СтеповоЇ Укра-Їни.
           Відзначемо, що згідно В.М. Даниленку, основні етнокультурні процеси у межах давньоямноЇ та азово-чорноморськоЇ ліній розвитку степового енеоліту відбувалися у відмінних природно-географічних умовах [Даниленко, 1974. С.87], а економічним базисом населення азово-чорноморських (південних - Д.Т.) степів було кочове скотарство, яке базувалося на розведенні дрібноЇ рогатоЇ худоби [Даниленкр, 1974.С.91].
           Таким чином, причини існуючих особливостей між памя'тками ямноЇ куль-тури півночі та півдня СтеповоЇ УкраЇни мають енеолітичні корені. Вони обумов-люються низкою факторів, серед яких одним з головних був природно-ландшафт-ний, яким визначалися особливості економічного, а, напевне, і етнічного розвит-ку населення.
 

© 2008 project by Shaman  e-mail: bronza-lib@narod.ru
© 2008 design by Shaman e-mail: bronza-lib@narod.ru