Web - библиотека BRONZA - LIB
http://bronza-lib.narod.ru

  ГЛАВНАЯ     КАТАЛОГг      НАПИСАТЬ ОТЗЫВ

Отрощенко В.В., Тупчієнко М.П. Проблема бронзових клепаних казанів і Донецький гірничо-металургійний центр // Проблеми гірничої археології (доповіді II-го міжнародного Картамиського польового археологічного семінару). - Алчевськ: ДГМІ, 2003. - С. 116 - 123.

           В проблемі вивчення бронзових клепаних казанів впродовж останніх років відбулися важливі події варті уваги. Здійснено публікацію пох. 16 могильника Комсомольський в Астраханській обл. РФ до речового супроводу якого входив клепаний казан на конічному піддоні (Вогoffka, Sava, 1998, s..71, аЬЬ. 37,1). Цей комплекс віднесено до другого періоду бережнівсько-маївської зрубної культури (БМЗК) і датовано ХIV - ХIII ст. до н. е. (Отрощенко, 2001, с. 160-162, мал. 33,1). Нещодавно, один з авторів цього тексту, виходячи з розміщення на мапі Східної Європи казанів на конічному піддоні двома ланцюгами в широтному напрямку, припустив: "З огляду на розрив ланцюга між Дніпром та Волгою, можна чекати тут знахідок казанів, зокрема - в лівобережному лісостепу України" (Отрощенко, 1997, с. 16). Саме в останньому регіоні, біля м. Лубни Полтавської обл., 2002 року став відомим скарб бронзових речей, а серед них - бронзовий клепаний казан на конічному піддоні (люб'язне повідомлення В.І. Клочка, якому автори висловлюють подяку за інформацію та дозвіл послатися на цей факт). Матеріали скарбу продемонстровано на виставці старожитностей з приватних колекцій "Тобі, Україно!" (Київ, березень-червень, 2003 р.). І, нарешті, вперше знайдено клепаний казан кіммерійської доби в похованні новочеркаського типу з кургану 2 біля Бельмак-Могили в Запорізькому Надозів'ї. Казан виявився напівсферичної форми, біметалевим: дно та тулуб С. 117. склепані з двох бронзових штаб, а вінце було відкуте із заліза (Самар, Антонов, 1996, с. 63-67, рис. 41,2-3).
           Практично непоміченою для науковців залишилася публікація клепаного казана в інформаційно-рекламному проспекті, виданому в Кіровограді (Тупчиенко, 1990, с. 8-9). Тому є сенс описати цю знахідку детальніше. Казан передано до Кіровоградського краєзнавчого музею у березні 1989 р. Знахідку виявлено будівельниками під час рекультиваційних робіт на правому березі р. Аджамки, ліва притока р. Інгул, біля с. Покровки Кіровоградського р-ну. Казан помітили на глибині 0,5 - 0,6 м, можливо в культурному шарі поселення, знищеного рекультивацією. Обстеження на місці знахідки додаткових матеріалів не дало. Казан пошкоджено у верхній частині ножем бульдозера, втрачено фрагмент верхньої (п'ятої) штаби між ручками, зірвано частину клепок, що скріплювали четверту та п'яту штаби. Загальна висота казана -0,82 м, діаметр вінця - 0,52 м, діаметр дна - 0,2 м . Посудина має сплощений та ледь відігнутий назовні край вінець. Вінця переходять у тулуб плавко, через ледь позначену шийку. Тулуб має максимальний діаметр (0,66 м) у верхній частині, де є зона сполучення четвертої та п'ятої штаб, а нижче він поступово звужується до плаского дна. Казан конструювали знизу вгору, шляхом опускання кожної наступної штаби в попередню з наступною фіксацією суміжних штаб за допомогою бронзових клепок. Нижня штаба відкута разом із денцем, її висота - 0,1 м. Висоти другої та третьої штаб - 0,21 м, четвертої - 0,2 м, п'ятої, з вінцем - 0,19 м. Ручки казана відлиті разом з верхньою штабою і додатково прокуті. Зовнішня висота ручки - 0,07 м, внутрішня - 0,05 м. Зовнішня ширина ручки - 0,16 м, внутрішня - 0,07 м. Зовнішня поверхня посудини декорована вертикальним рифленням, що нагадує смуги, зроблені зубчастим штампом на посуді першого періоду покровської зрубної культури. Не тільки декор, але й силует та пропорції казана нагадують типові форми керамічного посуду названої культури (Санжаров, 1998). Найближчою аналогією казанові з Покровського слугує другий клепаний казан з Миколаївського музею (Кривцова-Гракова, 1955, с. 133, рис. 31,2). Обидва казани ріднить форма вінця та тулуба, оформлення зовнішньої поверхні псевдорозчесами. Позаяк на миколаївському казані втрачені ручки та денце, то його первісний вигляд можна реконструювати С. 118. за допомогою казана з Покровського, тобто як пласко-денний, склепаний з п'яти штаб. Отже, другий казан з Миколаївського музею можна долучати до ранньої групи клепаних казанів з пласким дном.
           Датування казанів цього типу полегшується наявністю прямих аналогій їм у матеріалах, пов'язаних із шахтовими гробницями Мікен (Саго, 1930). Мікенські аналогії дозволяють вийти на абсолюту дату в межах останньої третини XVII - XVI ст. до н. е. (Randsborg, 1991, р. 92). Комплекс з клепаним казаном в пох. 2, кург. 4 біля ст. Суворовської у Передгірському р-ні Ставропільського краю, РФ (Нечитайло, 1977, с. 50 - 58) дозволяє синхронізувати ранні казани з сейминським хронологічним обрієм східноєвропейських старожитностей та першим періодом покровської зрубної культури. Поза увагою фахівців лишився факт знахідки поруч із казаном першого типу в кургані біля с. Старомихайлівки за 10 - 12 км від м. Ставрополя фрагментів горщика, декорованого наліпним валиком з насічками. Ці матеріали пов'язані зі зруйнованим впускним похованням (Минаєва, 1966, с. 171, рис. 1).
           Казани другого типу, на конічному піддоні, щільно пов'язані з ранньою групою і технологічно, і морфологічно, і знаходженням в системі пам'яток зрубної культурно-історичної спільноти. Тобто, напрацьована технологія розвивалася, а продукція ковалів та ливарників поширювалася. На це вказують факти знахідок казанів цього типу на півночі, в зоні лісостепу від Волині до Приуралля. Більшість казанів на піддоні потрапляють до ареалу БМЗК. А решта припадає на терени синхронних їй культур (сабатинівська, тшинецько-комарівська, сускансько-луговська). Отже, БЗМК географічне знаходиться в центрі ареалу казанів на піддонах. Вже перші дослідники клепаних казанів (В.О. Городцов, М.О. Макаренко) помітили їх зв'язок з певними типами керамічного посуду, О.О. Кривцова-Гракова конкретизувала таку залежність, показавши керамічні прототипи форми та декору казанів. Зокрема, казани другого типу повторювали форми кубків на конічному піддоні, що були поширені в ареалі БМЗК в якості поховального посуду. Відомі такі кубки й на теренах сусідніх культур, синхронних БМЗК. Зазначимо, що виробники ранніх (пласкоденних) казанів орієнтувалися на неоковирні форми кухонного посуду, які М. Макаренко образно зіставив з макітрами: "1а formе С. 119. d'un vase ukrainien nomme makitra" (Makarenko, 1930, p. 48, fig. 20). Продуцієнти ж казанів на піддонах мали за взірець вишукані форми столової кераміки - пишно декоровані лисковані кубки на піддонах. Виходячи з такого спостереження, слід зробити логічне припущення, що казани на піддоні могли продукуватися саме в ареалі виготовлення відповідних кубків.
           Перша комплексна знахідка кубка здійснена ще у 1887 - 1889 рр., під час розкопок В.М. та І.М. Леонтовичами курганної групи "Дача Капітанової" на захід від с. Трьохізбенка на лівому березі Сіверського Дінця, нині - Новоайдарський р-н Луганської обл. (Супруненко, 2000, с. 246 - 247, рис. 4), Знаменно, що тоді ж (1887 р.) І.І. Шамшев у кургані (?) відкрив поховання з клепаним казаном на піддоні біля с. Іванівського на Лівобережжі Нижнього Дону (Каталог, 1979, с. 53,табл. 17, 17). С.Н. Братченко повідомив нам, що кованих казанів було виявлено там два, але в колекції Новочеркаського музею Донського козацтва збереглася лише одна посудина. Наступні чотири комплексні знахідки кубковидного посуду пов'язані з розкопками В.О. Городцова на Правобережжі Сіверського Донця, безпосередньо в регіоні мідних родовищ Донецького кряжу. Б.О. Латинін зібрав інформацію щодо 15-ти кубків, виявлених до його арешту в 1935 р. Ці матеріали зберігаються в науковому архіві Державного Ермітажу (любязне повідомлення В.С. Бочкарьова). Концентрація кубків фіксувалась тоді в середній течії Сіверського Донця та в Дніпровському Надпоріжжі в межах колишньої Катеринославської губ., а місцем збереження переважної більшості з них став Дніпропетровський історичний музей ім. Д. Яворницького. Подальші розкопки лише підвищили концентрацію кубків в окреслених регіонах та в проміжному між ними Орільсько-Самарському межиріччі (Волкобой, 1980, с. 69 - 71, рис. 1 - 3).
           Керамічних кубків виявлено приблизно втричі більше ніж казанів на піддонах, але локалізація їх в межах БМЗК с дещо вужчою. Ареал максимальної насиченості кубками БМЗК охоплює степове межиріччя Дніпра та Сіверського Дінця з виходом на узбережжя Азовського моря, аж до дельти Дону. Кубковидний посуд знайдено і в районі Бахмутських копалень (Гатаринов й др., 2001, с. 29, рис. 7). Зона максимального поширення кубків, таким чином, накладається на Донецький ГМЦ і такий збіг ареалів С. 120. навряд чи можна вважати випадковим. Справа в тому, що виробництво клепаних казанів вимагало не лише сполучення навичок ковальської та ливарної справи, але й значної кількості металу для виготовлення штаб, вушок, піддонів, значної кількості клепок. Отже, залежність казанярів від джерел сировини була дещо більшою ніж у майстрів з виготовлення інших видів металевої продукції. Тому припущенню щодо виготовлення казанів на конічному піддоні у Донецькому ГМЦ дістає принаймні логічних підстав.
           Думку щодо зв'язку осередків виготовлення клепаних казанів з родовищами відповідної сировини висловив М.П. Тупчієнко, публікуючи казан з Покровки. Конкретно він мав на увазі рудні родовища Криворізького басейну, мотивуючи можливість виготовлення казанів з Кіровоградського музею безпосередньо на Кіровоградшині, в ареалі Інгуло-Червономаяцького осередку металообробки (Тупчиенко, 1991, с. 9). В.С. Бочкарьов, навпаки, вважав, "що казани відносяться до того часу, коли своєрідність окремих металообробних осередків різко послаблюється або ж зовсім сходить нанівець" (1972, с. 66). Проте присутність казанів у комплексах з ст. Суворовської та Комсомольського переконують нас у тому, що активне їх виготовлення припадає на час розквіту гірничої справи та металообробки, відповідно, за першої та другої фаз доби пізньої бронзи (ПБВ-1 та ПБВ-2, за Є.М. Чернихом). Що ж стосується казанів на піддонах, то їхній ареал найліпше вписується до лобойківсько-деребеденівської зони металообробки (Бочкарев, 1990, с. 4 - 5). Ця зона функціонувала ще й після припинення розробок мідної руди на Каргалах в Оренбурзькій обл., що активно проводилися населенням покровської зрубної культури в ХVII - ХV ст. до н.е. (Каргалы, II, 2002, с. 125 - 127). Клепані казани з Середньої Волги (Домашки, Булгар) можна пов'язати з сускансько-луговською культурою, що змінила покровську зрубну і в ареалі якої знайдено відомий Дербеденівський скарб з Татарстану (Кузьминых. 1981, с. 57 - 59, рис. 7; 8). Синхронізація БМЗК з сускансько-луговською культурою проведена за наявністю в обох федорівських впливів та згадуваних кубків на піддонах (Отрощенко, Рассамакін, 1997, с. 23 - 25).
           Дозволимо собі також звернути увагу на перший казан з Кіровоградського музею, знайдений в с. Новопавлівка. Видала його С. 121. О.О. Кривцова-Гракова як округлоденний (1955, с. 133, рис. 31, 3). Надалі цей малюнок кочував з видання до видання, впливаючи на розробку типології казанів. Проте міскість з Новопавлівки має невелике увігнуте денце й склепана з чотирьох суцільно литих штаб. Три нижні входили одна в одну, а четверта штаба, відлита разом з ручками та відігнутим назовні вінцем-комірцем, накривала третю. На верхню штабу припадає максимальний діаметр посудини та високі плічка, відокремлені виступом від доволі високої шийки. Поверхня четвертої штаби декорована рифленням. Загалом казан з Новопавлівки можна вважати модифікацією округлоденних казанів, пов'язаних з ареалом сабатинівської культури (Отрощенко, 1997, с. 17). Певна морфологічна близькість цих казанів до дворучних чаш культур сабатинівської та Ноуа дозволяє припускати їхнє місцеве виготовлення, можливо на базі Інгуло-Червономаяцького осередку металообробки, про що вже йшлося вище.
           Наприкінці дослідження дозволимо собі деякі узагальнення. З урахуванням останніх знахідок та додатково зібраної інформації загальна кількість клепаних казанів на півдні Східної Європи досягла 30-ти. 15 з них виявлено в Україні, 10 -в Російській Федерації, 4 - в Республіці Молдова, 1 (за любязною інформацією В.С.Бочкарьова) - в Казахстані. З урахуванням темпів приросту знахідок: приблизно один казан на 10 років, не варто чекати суттєвих змін в пропорціях теренового розподілу знахідок.
           За клепаними казанами доволі міцно утримується імідж "кіммерійських", створений авторитетами В.О.Городцова (1928) та В.С. Бочкарьова (1972). Це видно навіть з назв статей, наведених у бібліографії. Критика такого підходу О.І. Тереножкіним (1982), здасться, лишається не почутою. Але комплексні знахідки, згадувані вище, та відкриття власне кіммерійського казана біля Бельмак-Могили дозволяють нам остаточно зняти міфологічний шарм з цієї цікавої й важливої проблеми. Виготовлення кованих казанів найпоширеніших типів припиняється із завершенням функціонування Донецького ГМЦ десь на початку XII ст. до н. е. І навряд чи такий збіг обставин можна вважати випадковим. Традиція продукування казанів із штаб металу збереглася, але в умовах дефіциту бронзи їх виробництво скоротилося до мінімуму. Припускаємо, що казани, виготовлені майстрами БМЗК С. 122. використовувалися за призначенням і після зникнення цієї культури, тобто в бєлозерський час, а отже могли дожити в функціональному стані до кіммерійської доби.

ЛІТЕРАТУРА.

           1. Бочкарьов В.С. Кіммерійські казани // Археологія. - 1972. -Вип. 5.-С. 63-68.
           2. Бочкарев В.С. Факторы развития металлообрабатывающего производства южной половины Восточной Европы в эпоху поздней бронзы // Проблемы древней истории Северного Причерноморья и Средней Азии (эпоха бронзы и раннего железа). - Ленинград, 1990. - С. 4-5.
           3. Волкобой С.С. Срубные погребения с кубками в Днепровском Левобережье // Курганы Степного Поднепровья. - Днепропетровск: ДГУ, 1980. - С. 69-75.
           4. Городцов В.А. // Труды секции археологии РАНИОН. -М., 1928. - II. - С. 46-60.
           5. Каргалы II / Составитель и научный редактор Черных Е.Н. - М.: Языки славянской культури, 2002. - 184 с.
           6. Каталог археологических коллекций / Составитель Раев Б.А. - Новочеркасск, І979. - 162 с.
           7. Кривцова-Гракова О.А. Степное Поволжье и Причерноморье в зпоху поздней бронзы. - Материалы и исследования по археологии СССР. - М., 1955. - № 46. - 168 с.
           8. Кузьминых С.В. Металлообработка срубных племен Закамья Об исторических памятниках по долинам Камы и Белой. - Казань: ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова КФАН СССР, 1981. - С. 41-70.
           9. Минаєва Т.М. Нова знахідка казана кіммерійського часу // Археологія. - К., 1966. - Т. XX. - С. 171-173.
           10. Нечитайло А.Л. Про одне з найдавніших кіммерійських поховань // Археологія. - 1975. - Вип. 15. - С. 50-58.
           11. Отрощенко В.В. До питання про класифікацію та культурну належність клепаних казанів // Проблеми Історії та археології України.- Харків: АО "Бизнес Информ", 1997.-С. 16-17.
           12. Отрощенко В.В. Проблеми періодизації культур середньої та пізньої бронзи півдня Східної Європи (культурно-стратиграфічні зіставлення. К.: ІА НАНУ, 2001. - 290 с.
           С. 123. 13. Отрощенко В.В., Рассамакін Ю.Я. З приводу культурної належності комплексів лобойківсько-дербеденівської зони металообробки // Сабатиновская и срубная культури: проблемы взаимодействия Востока и Запада в зпоху поздней бронзы. - Тез. докл. 1-ґо всесоюзн. полевого семинара 10-18.09.1990 г. - К. - Николаев -Южноукраинск, 1997. - С. 23-25.
           14. Самар В.А., Антонов А.Л. Отчет об археологич. Исследованиях Восточной археологич. Зкспедиции ЗОИОПИК в 1996 г. - Науковий архів ІА НАНУ.
           15. Санжаров С.Н. Катакомбно-покровский бытовой комплекс на Северском Донце и некоторые проблеми культурного развития населення Восточной Украины в финале среднего - начале позднего бронзового века // Проблемы археологии Юго-Восточной Европы. VII Донская археологич. конф. Тез. докл. - Ростов-на-Дону, 1998. - С. 68-71.
           16. Супруненко О.Б. Археологія в діяльності першого приватного музею України. Лубенський музей К.М. Скаржинської. - Київ-Полтава: Вид-во "Археологія'', 2000. - 392 с.
           17. Татаринов С.И., Посредников В.А., Афанасьева В.В., Федяев С.В. Голоса тысячелетий (Очерки археологии Бахмутского края). - Артемовск, 2001. - 74с.
           18. Тереножкин А.И. Ягорлыцкий котел // Советская археология. - 1982. - № 2. - С. 218 - 223.
           19. Тупчиенко Н.П. Волшебная лампа принадлежала Алладину. А киммерийские котли? // Темп 90. - Информационно-рекламный проспект. - Кировоград, 1990. - 11. - С. 8-9.
           20. Boroffka N., Sava E. Zu den steinernen "Zeptern/Stossel-Zeptern", "Maniatursaulen" und "Phalli" der Bronzezeit Eurasiens // Archaologische Mitteilungen aus Iran und Turan. - Berlin, 1998. - Band 30. - S. 17 - 113.
           21. Naro G. Die Schahtgreber von Miken. - Berlin, 1930. - 450 s.
           22. Makarenko N. La civilization des Scythes in Hallstatt // Eurasia septentrionales Antiqua. - Helsinki, 1930. - V. - P. 22 - 48.
           23. Randsborg K. Historical Implications. Chronological studies in European Archaeology c. 2000 - 500 B.C. // Acta Archaeologica. - 1991. - 62. - Kobenhavn. - P. 89 - 108.

 


© 2008 project by Shaman  e-mail: bronza-lib@narod.ru
© 2008 design by Shaman e-mail: bronza-lib@narod.ru